Targeta sanitària

A partir de l’1 de març es començarà a aplicar la taxa pels duplicats de la targeta sanitària del CatSalut


Vídeo

Requisitis d’altes al CatSalut

  • Cal estar empadronat a Catalunya durant un període continuat d’almenys tres mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • S’ha de justificar la condició de persona assegurada al sistema nacional de salut.
  • Documentació necessària:
   • Full de sol·licitud signat per la persona titular o representant legal. Es lliura al centre de tramitació
   • DNI, NIE
   • Document acreditatiu com a titular. En el cas dels beneficiaris, és imprescindible el Document acreditatiu del dret a l’assistència sanitària, que trobareu a les oficines de l’INSS.
   • En el cas dels benificiaris, també cal adjuntar una còpia del full del  llibre de família on consten les dades.
   • Certificat d’empadronament (Ajuntament)

Com funciona la identificació amb la targeta sanitària:

05p

A l’anvers de la targeta hi ha les dades de la persona assegurada:

 • Codi d’identificació personal (CIP). És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona assegurada del CatSalut.

Targeta

 • Nom i cognoms de la persona titular.
 • Nivell de cobertura. És el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.

El dors de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada d’aquestes dades impreses. Per això, és important conservar-la correctament (sense doblegar-la, ni ratllar-la, ni posar-la en contacte amb imants o damunt d’aparells connectats al corrent elèctric).

La identificació amb la targeta sanitària garanteix la confidencialitat de les dades de la persona assegurada.

Per sol·licitar l’alta al Registre Central d’Assegurats (RCA) del Catsalut i primera petició de targeta sanitària,  podeu adreçar-vos a la Unitat d’Atenció a l’Usuari: planta baixa del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Valls.  (Més informació)

Feu clic en la fotografia per ampliar-la

Feu clic en la fotografia per ampliar-la